Caută în secţiunea

Anunţuri - angajări

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ”, TECUCI
Str. COSTACHE RACOVIŢĂ, Nr. 20 bis
E-mail lchogas@yahoo.com ,Telefon/fax: 0236820010
Nr. ____/________________


ANUNŢ
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI
DE BIBLIOTECAR I S - 1,00 NORMĂ, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ


COLEGIUL NATIONAL „CALISTRAT HOGAŞ”, TECUCI, organizează concurs pentru ocuparea postului de Bibliotecar şcolar I, studii superioare, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Biblioteca Colegiului National „Calistrat Hogaş” din Tecuci”.
Pentru ocuparea postului de bibliotecar, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele CONDIŢII DE STUDII, conform Legii Educaţiei Nr. 1/ 2011 Art. 250 şi Articolului 3 al Regulamentului cadru aprobat prin H.G. 286/2011, cu modificările ulterioare.
I . CONDIŢII GENERALE
- are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română scrisă şi vorbită;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- nu a fost condamnat/ă definitiv pentru desăvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, fapte de corupţie, înfăptuirea de fals, infracţiuni înfăptuite cu intenţie etc, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
II. CONDIŢII DE STUDII:
a) absolvirea cu examen de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior ;
b) absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei (art.250 din Legea Educaţiei-1/2011; )
c) pot ocupa funcţia de bibliotecar şi absolvenţi ai învăţământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu;
d) pot ocupa funcţia de bibliotecar şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu;

III. CONDIŢII SPECIFICE :
- vechime în muncă minim 5 ani,
- competenţe de operare pe calculator.

IV. DOSARUL DE CONCURS VA DEŢINE:
- Cerere de înscriere la concurs (se completează la sediul unității)
- Curriculum vitae;
- Copie a actului de identitate, a certificatului de naştere şi al certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
- Diplomă de LICENȚĂ / MASTER/ POSTUNIVERSITARĂ;
- Foaie matricolă din care să reiasă disciplinele studiate;
- Adeverinţă C.C.D. – curs iniţiere în biblioteconomie/ alte cursuri de biblioteconomie urmate la
instituţii acreditate;
- Diplomă de Bacalaureat pentru absolvenţii de liceu de la secţia biblioteconomie;
- Copia carnetului de muncă sau adeverinţă revisal, conform cu originalul;
- Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/în specialitatea studiilor;
- Cazier judiciar;
- Declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
- Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare condiţiilor de muncă;
- Recomandare de la ultimul loc de muncă;
• Documentele vor fi depuse într-un dosar cu șină, la sediul instituţiei, departamentul secretariat.
• Actele de studii și actele care dovedesc vechimea în muncă vor fi prezentate și în original în vederea verificării .

NOTĂ:
Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi toate documentele solicitate pentru a putea trece de prima etapă de verificare a dosarelor.
Dosarele de concurs se pot depune în perioada 16.04.2021 – 29.04.2021, între orele 1000- 1400
la secretariatul unităţii şcolare COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ”, TECUCI.

Concursul constă în 4 etape succesive, care se vor desfășura la sediul unităţii după cum urmează:
a. Selecţia dosarelor;
b. Probă scrisă;
c. Probă practică;
d. Interviul.
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:
a. Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte (sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte);
b. Pentru proba practică punctajul este de maximum 100 de puncte.
c. Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte(sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte);


INTERVIUL- constă în întrebări din bibliografia anunţată. Se vor adresa câte 2 întrebări din partea fiecărui membru al comisiei de concurs.
La proba de interviu nu se acceptă contestaţii
Toate probele de concurs se vor desfăşura în sală supravegheată video.
CALENDARUL CONCURSULUI
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE
BIBLIOTECAR I S - 1,00 NORMĂ, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
NR. CRT. Procedura Perioada Ora /
interval orar
1. Afişarea anunţului la sediul unităţii şi publicarea în M.O. şi într-un ziar local (cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de prima proba a concursului) 16.04.2021 Apariţia în M.O. în data de 16.04.2021
2. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs (în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului) 16.04.2021-29.04.2021 10.00-14.00
3. Selecţia dosarelor de concurs (în maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor) 05.05.2021 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor (în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la selectarea dosarelor) 05.05.2021 13.00
5. Depunerea contestaţiilor (în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor) 05.05.2021 13.30 – 16:00
6. Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor (afişarea imediat după soluţionare_nu se prevăd termene) 06.05.2021 16,00
7. PROBA SCRISA 13.05.2021 09.00-11.00
8. Notarea şi afişarea rezultatelor probei scrise (în maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei) 13.05.2021 16.00
9. Depunerea contestaţiilor (în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezul. probei scrise) 14.05.2021 09.00-11.00
10. Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor (afişarea imediat după soluţionare_nu se prevăd termene) 17.05.2021 09.00-14.00
11. PROBA PRACTICĂ 18.05.2021 09.00
12. Notarea şi afişarea rezultatelor probei practice 18.05.2021 16.00
13. Depunerea contestaţiilor (în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezul. probei scrise) 19.05.2021 09.00-12.00
14. Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor (afişarea imediat după soluţionare_nu se prevăd termene) 20.05.2021 12.00-16.00
15. INTERVIU (se susţine în maxim 4 zile lucrătoare de la finalizarea probei practice) 21.05.2021 09.00
16. Afişarea rezultatelor probei Interviu (in maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei) 21.05.2021 16.00
17. Depunerea contestaţiilor (in termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatului probei interviu) 24.05.2021 09.00-11.00
18. Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor (afişarea imediat după soluţionare_nu se prevăd termene) 24.05.2021 14.00-16.00
19. Inştiinţarea candidatului admis 24.05.2021 16.00


B I B L I O G R A F I E
CONCURS DE OCUPARE POST BIBLIOTECAR IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

1. MEN - Legea Educaţiei Nr. 1/2011cu modificările și completările ulterioare ;

2. M.E.N. REGULAMENT de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare - ORDIN nr. 5.556 din 7 octombrie 2011 ;

3. Legea bibliotecilor actualizată nr. 334/ 31 mai 2002, republicată în 2005 Monitorul Oficial Bucureşti 2002;

4. Norme metodologice privind evidenţa, gestionarea şi inventarierea documentelor specifice bibliotecilor . În: Monitorul Oficial al României. Partea I, nr.387/18,08.2000, p. 3-5.

5. Rudeanu Laura - Manualul bibliotecarului şcolar Atelier didactic Bucureşti 2003;

6. Ghidul bibliotecarului şcolar, ediţia a II-a, Bucureşti, 2006;

7. Descrierea Bibliografică Internaţională Standardizată a cărţilor curente (ISBD/ISBM), de Sanda Ionescu, 2006;

8. Ciubanca Lucia, Bibliotecarul şcolar - ghid practic Eurodidact, Cluj-Napoca, 2002;

9. Tratat de Biblioteconomie, vol. II, de Regneală Mircea, Bucureşti, 2014;

10. Editare de text –Microsoft Word, 2020, Editura Euroaptitudini, 2003.


TEMATICA


I. Rolul bibliotecii din învăţământ

a. Drepturile şi îndatoririle bibliotecarului şcolar(Sarcinile bibliotecii şcolare şi a bibliotecarului şcolar);
b. Activităţi specifice bibliotecii;
c. Colaborarea bibliotecii cu personalul didactic

II. Dezvoltarea colecţiilor

a. Mijloace de completare a colecţiilor (constituirea, completare şi organizarea fondului documentar - criterii);
b. Etapele dezvoltării colecţiilor.

III. Evidenţa colecţiilor

a. Primirea publicaţiilor şi introducerea lor în gestiunea bibliotecii (acte şi activităţi legate de primirea publicaţiilor) ;
b. Documente de evidenţă (RMF, RI, fişe de evidenţă preliminară pentru seriale);
c. Reguli de completare a R.I.
d. Evidenţa periodicelor.

IV. Catalogarea publicaţiilor

a. Tipuri de cataloage;
b. Ce este ISBN ?;
c. Organizarea cataloagelor(alfabetic şi sistematic).

V. Realizarea fişei bibliografice a cărţii

a. Zonele ISBD (M)

b. Punctuaţia ISBD.

VI. Clasificarea publicaţiilor

a. Clasificarea Zecimală Universală (clase, subclase, indici auxiliari);
b. Reguli generale pentru o clasificare corectă-indicii auxiliari;
c. aranjarea cărţilor la raft.

VII. Cotarea publicaţiilor

VIII. Organizarea colecţiilor
a. Accesul la colecţii
b. Aranjarea la raft

IX. Regulamentul intern al bibliotecii
a. Regulamentul de împrumut al cărţilor;
b. Fişele de cititori;
c. Împrumutul publicaţiilor;
d. Regulament de sală.


X. Gestiunea colecţiilor din bibliotecă

a. Procedura de predarea-primire a bibliotecii şcolare;
b. Inventarul bibliotecilor;
c. Eliminarea publicaţiilor
d. Procedura de casare a publicaţiilor

XI. Statistica de bibliotecă
a. Planul de muncă al bibliotecii;
b. Indicii statistici

XII. Marketingul bibliotecii
a. Relaţiile cu utilizatorii/personalul didactic;
b. Principiile marketingului documentar;
c. Ce este CDI- ul (Misiunile, Funcţiile, spaţiile specifice lui).
DIRECTOR,
Prof. Filimon Iulian Cătălin

Publicata de profesor CĂTĂLIN FILIMON
Data publicarii: 19.04.2021 - 09:32:35

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ" TECUCI
STR.COSTACHE RACOVIŢĂ NR.20
TELEFON 0040236820010 FAX.0040236816915
lchogas@yahoo.com; www.cnchogastecuci.ro


A N U N Ţ

COLEGIUL NAŢIONAL „CALISTRAT HOGAŞ”, TECUCI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A FUNCŢIEI VACANTE DE ÎNGRIJITOR I, 0,5 NORMĂ, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Depunerea dosarelor de înscriere: 19.03.2021-01.04.2021, între orele 12,00-16,00;
Concursul constă în 3 etape succesive, care vor fi desfăşurate la sediul unităţii, după cum urmează:
1. Selecţia dosarelor de înscriere:02.04.2021, orele 10,00;
2. Proba practică:12.04.2021, orele 09,00 (punctaj minim 50 puncte – maxim 100 puncte);
3. Interviul: 16.04.2021, orele 09,00 (punctaj minim 50 puncte – maxim 100 puncte).
Concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei vacante de ÎNGRIJITOR se va desfășura la sediul Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” Nr.20 din Str. Costache Racoviţă, Tecuci conform calendarului de concurs.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

POATE PARTICIPA LA CONCURS PERSOANA CARE ÎNDEPLINEŞTE URMĂTOARELE CONDIŢII:
I) Condiţii generale prevăzute de art. 3 HG 286/2011 modificată prin HG 1027/2014:
a) cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinire condiţii de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) fără condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II ) Condiții specifice:
- nivelul studiilor: studii medii;
- vechime în muncă: 2 ani;
- disponibilitate pentru program de lucru de după amiază și în zilele de sâmbătă și duminică, dacă este cazul.

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este de 01.04.2021 , ora 1600.
Dosarele se depun în intervalul orar: 1200-1600, la sediul unităţii, Str. Costache Racoviţă, Nr.20, Tecuci, începând cu data de 19.03.2021, până în data de 01.04.2021.
Persoană de contact: secretarul unității – 0236820010.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității sau instituției publice organizatoare;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă (extras REVISAL), în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) Adeverința care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) Curriculum vitae.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
CALENDAR CONCURS:
Procedura Perioada Ora /
interval orar
Afişarea anunţului la sediul unităţii şi publicarea în M.O. şi într-un ziar local (cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de prima proba a concursului) 19.03.2021 Apariţia în M.O. în data de 19.03.2021
Depunerea dosarelor de înscriere la concurs (în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului) 19.03.2021 -01.04.2021 12.00-16.00
Selecţia dosarelor de concurs (în maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor) 02.04.2021 10.00
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor (în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la selectarea dosarelor) 05.04.2021 13.00
Depunerea contestaţiilor (în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor) 05.04.2021 13.30 – 16:00
Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor (afişarea imediat după soluţionare_nu se prevăd termene) 06.04.2021 12.00-16.00
PROBA PRACTICĂ 12.04.2021 09.00
Afişarea rezultatelor la proba practică (în maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei) 13.04.2021 13.00
Depunerea contestaţiilor (în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezul. probei practice) 13.04.2021 13.30-16.00
Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor (afişarea imediat după soluţionare_nu se prevăd termene) 13.04.2021 12.00-16.00
INTERVIU (se susţine în maxim 4 zile lucrătoare de la finalizarea probei practice) 16.04.2021 09.00
Afişarea rezultatelor la proba interviu (in maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei) 16.04.2021 16.00
Depunerea contestaţiilor (in termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatului probei interviu) 19.04.2021 09.00-12.00
Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor (afişarea imediat după soluţionare_nu se prevăd termene) 19.04.2021 13.00-16.00
Înştiinţarea candidatului admis 19.04.2021 16.00

BIBLIOGRAFIE :

1. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările si completările ulterioare;
2. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.40/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor


DIRECTOR,
PROF. FILIMON IULIAN CĂTĂLIN

Publicata de profesor CĂTĂLIN FILIMON
Data publicarii: 19.03.2021 - 10:38:49
Pagina 1 | 1 2 3 4 5 6 7  

Despre liceul nostru

 

Activităţi

Activităţi

Galerie foto

Date de contact

Adresa:

Strada Costache Racoviţă, nr.20, Tecuci, 805300

Telefon:

0236/820010

Fax:

0236/816915

Adresa de e-mail:

lchogas@yahoo.com

Prima pagină | Resurse umane | Resurse materiale| Activităţi| Contact

Copyright © 2012 COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ" - TECUCI